VERKOOPVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN ROWIL NV 

1. De prijzen opgenomen in de offertes zijn ongedeeld geldig gedurende 5 kalenderdagen, tenzij anders vermeld.

2. De facturen zijn betaalbaar te Turnhout, binnen de 8 dagen na factuurdatum door overschrijving op onze bankrekening nr BE20 4134 2404 5156.

3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen berekend op basis van de effectief gepresteerde tijd aan het geldende uurtarief, verhoogd met de gemaakte kosten.

4. Eventuele klachten dienen, op straffe van verval te geschieden, onmiddellijk na vaststelling en uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum. Deze klachten dienen schriftelijk te worden gemeld en dit bij aangetekend schrijven, welk schrijven duidelijk de redenen van protest dienen te vermelden.

5. De goederen worden gemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de koper welke voor juistheid van de ontwerpen en gegevens verantwoordelijk is. De koper dient Rowil te vrijwaren voor alle vorderingen van derden ten gelijke welke titel (bv. namaak, schending van patenten en octrooien, … ).

6. Ingeval de koper onvolledige, onduidelijke of onjuiste plannen of afmetingen aan Rowil doorgeeft, heeft Rowil het recht de bestelling niet uit te voeren. Wordt de bestelling toch uitgevoerd dan gebeurt dit op het uitsluitende risico van de koper, die hoe dan ook gehouden is de prijs te betalen.

7. Het vervoer van de geleverde goederen gebeurt op risico van de koper.

8. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn aan 10% vanaf factuurdatum tot de dag der volledige betaling.

9. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en dit met een minimum van 50 Euro.

10. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Rowil tot op het ogenblik van algehele betaling en zolang mag de koper de goederen niet vervreemden.

11. Voor betwistingen i.v.m. de factuur zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.